Procedure teamindelingen jeugd v.v. SEW

 

Procedure

Jaarlijks staan een aantal vrijwilligers voor een zeer lastige taak; het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen. Tegen het einde van het seizoen worden de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt. Dit geeft meestal enorm veel stof tot praten. Daarom willen wij – via deze weg -uitleggen hoe deze indelingen tot stand komen.

SEW is een niet al te grote, maar gezellige dorpsclub en heeft zo’n 140 jeugdspelers verdeeld over de diverse jeugdteams.

Dit brengt met zich mee dat vastgestelde uitgangspunten niet altijd kunnen worden gevolgd en dat het vaak onmogelijk is ervoor te zorgen dat iedereen met de vastgestelde indeling tevreden is. Dit zal toch moeten worden aanvaard en wanneer de indeling eenmaal definitief is vastgesteld, zal die nog slechts bij hoge uitzondering kunnen worden gewijzigd.

Voetballen op het juiste -bij de speler passende- spelniveau is altijd leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven niveau te moeten spelen, zelfs als daar tegenover staat dat de speler bij zijn (school)vrienden in hetzelfde team zit.

Leeftijd speelt in de eerste plaats een belangrijke rol aangezien voor alle niveaus een maximumleeftijd geldt waarvan slechts bij hoge uitzondering kan worden afgeweken. In het laatste geval moet rekening worden gehouden met de dispensatieregeling van de KNVB.

Bij SEW staat het speelplezier van de jeugd voorop. SEW heeft niet de ambitie om een kweekvijver te zijn voor toekomstige professionals. Echter voor speelplezier is ook noodzakelijk, dat er zoveel mogelijk evenwichtige teams worden samengesteld van spelers die qua spelniveau bij elkaar passen.

Ieder team kan kampioen worden of roemloos ten onder gaan afhankelijk van de poule waar het team wordt ingedeeld. Belangrijk is dat alle spelers uit een team zich redelijk thuis voelen qua speelsterkte in de poule waar het team in uitkomt. Het is ook voor het teamgevoel van belang dat de teams qua speelsterkte evenwichtig zijn ingedeeld, voor zover dat mogelijk is. Tevens geldt dat een speler zich beter kan ontwikkelen als hij met spelers van hetzelfde niveau in een passende poule speelt.

In de tekst die hierna volgt, nemen wij je mee door de procedure van de jaarlijkse teamindelingen, omdat er soms (volgens ons) te snel commentaar komt uit alle hoeken (spelers, ouders en trainers) van de vereniging. Wij hopen hierdoor meer begrip te krijgen voor onze beslissingen, ook al ben je het niet altijd eens met de genomen beslissingen.

Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen. Hoe we dat doen, kunnen jullie hieronder lezen.

 • Teamindeling: hoe komt die tot stand?
 • Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk? 
 • Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?
 • Bepaalt het jeugdbestuur zelf de teamindeling?
 • Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?
 • Wat als ik het niet eens ben met de indeling?
 • Tot Slot?

Teamindeling: hoe komt die tot stand?

De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast voor een heel jaarseizoen. Deze vastgestelde teamindeling maken we na afloop van het lopende seizoen bekend, waarbij het streven is dit ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen. 

De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid. Daar wordt mee bedoeld dat altijd naar het totaalplaatje gekeken wordt, wat het beste is voor de vereniging, alle leden tezamen. Natuurlijk wordt ook het belang van ieder individueel lid in acht genomen, maar dit individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

Indeling van teams is als gevolg van steeds veranderende situaties een voortdurend proces. Deze indeling vindt altijd zorgvuldig en op integere manier plaats op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden.

Hoe gaat de indeling in de ideale situatie in z’n werk? 

Heel simpel: alle spelers kunnen even goed voetballen, kunnen het allemaal uitstekend met elkaar vinden, hebben geen voorkeur bij wie ze ingedeeld worden en er zijn per leeftijdscategorie precies genoeg spelers om meerdere teams samen te stellen waarbij elke positie is ingevuld. Spelers tevreden, ouders/verzorgers tevreden. Fluitje van een cent en klaar in vijf minuten. Of toch niet?

Jullie kunnen je wellicht voorstellen dat dit niet de realiteit is. We zijn nu eenmaal een dorpsvereniging waarbij de aantallen niet altijd even goed uitkomen. Zo ook dit jaar. Bovendien hebben we te maken met mensen. Kinderen met verschillende talenten en vaardigheden. Kinderen zijn ook sociale wezens met een eigen karakter, gedrag en voorkeur voor andere kinderen om mee om te gaan. Karakters kunnen weleens botsen en gedrag kan weleens als afwijkend ervaren worden. En dan verschillen ook nog de redenen om te willen voetballen. Bij sommigen staat alles in het teken van voetbal, voor anderen is het gewoon een gezellige bezigheid.

Hoe gaat de teamindeling in de praktijk in z’n werk?

Hoe proberen we dan toch tot een indeling te komen die zoveel mogelijk mensen tevredenstelt of – omgekeerd – tot zo min mogelijk (tijdelijke!) teleurstelling leidt?

Eerst bepalen we het aantal ploegen dat ingedeeld moet worden op basis van:

–    Aantal leden
Het aantal leden verandert soms dagelijks, maar de afgelopen jaren is sprake van een 140 in te delen jeugdspelers in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Dit betreft niet alleen jongens, maar ook een aantal meiden. Ten tijde van het indelen gaan wij altijd uit van de meest recente versie van het ledenbestand.

–    Aantal wedstrijdspelers per team
Het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Voor seizoen 2023-2024 kennen we de volgende leeftijdscategorieën: JO7, JO8, JO9, JO11, JO12, JO13, JO14, JO15, en JO23.

Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal wedstrijdspelers per team. Als volgt:

 • JO7 speelt 4 tegen 4; 
 • JO8, JO9 en JO10 spelen 6×6; 
 • JO11 en JO12 spelen 8×8.
 • Vanaf O13 wordt 11×11 gespeeld. 

De ervaring leert dat om uiteenlopende redenen weleens een speler afwezig is. Daarom delen we waar mogelijk één of meerdere extra spelers bij een team in.

–    Aantal leden c.q. teams per leeftijdscategorie
Het aantal leden per leeftijdscategorie in combinatie met de teamgrootte geeft feitelijk het aantal teams dat we per categorie kunnen vormen. 

Bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen o.b.v. het geboortejaar. Afhankelijk van de klasseindeling en leeftijdscategorie mogen ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Deze spelers komen dan uit de leeftijdscategorie volgend op de betreffende leeftijdscategorie. Dit aantal is aan een maximum gebonden ter voorkoming dat een jeugdteam overwegend uit ‘te oude’ spelers bestaat waardoor het een (veelal) fysiek voordeel zou kunnen hebben. Omgekeerd – jongere spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie – mag overigens wel, maar dan geldt veelal een fysiek nadeel.

–    Niveau

Het ene kind kan nu eenmaal beter of minder goed voetballen dan het andere. Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent; balcontrole hebben en behendig met de bal zijn. Maar er komt meer bij kijken; fysieke en conditionele gesteldheid, spelinzicht, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren en de durf om fouten te maken. Het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken. Communicatieve vaardigheden, sensitiviteit en sociaal vermogen. Et cetera, et cetera… 

–    Potentie en ontwikkelingsmogelijkheden: 

Oefening baart kunst. Daarom trainen we ook. Iedereen kan leren (ook wij!). Daarmee houden we ook rekening bij een indeling. Het zou dus kunnen zijn dat er een kind bij jouw kind wordt ingedeeld dat iets minder goed kan voetballen, maar waarvan wij wel het vertrouwen hebben dat hij of zij dat wel snel oppakt als we daar tijdens de training wat extra aandacht aan geven.

–    Ambitie

Het ene kind is zeer sportief en prestatiegericht ingesteld en heeft de ambitie om het hoogst haalbare te bereiken en is bereid daarvoor hard te werken. Het andere kind is lid van de vereniging vanwege het sociale karakter, de gezelligheid en lekker een potje te ballen met vrienden om wat aan beweging te doen. Allebei prima, toch?

–    Sociale kring
 

Vriendjes en klas/schoolgenoten, broertjes/zusjes en – voor zover wij dat kunnen inschatten – de karakters van kinderen. Botsende karakters zullen er evenwel altijd zijn. Veelal zijn dit slechts enkele individuen. We ontkomen er echter niet altijd aan om die samen in een team te plaatsen. Met de andere teamgenoten en door gezamenlijk vooraf goede teamafspraken te maken en elkaar tijdig op een normale manier op gedrag aan te spreken, zijn wij ervan overtuigd dat een goede sfeer binnen het team gegarandeerd kan zijn.

Bepaalt het jeugdbestuur zelf de teamindeling?

Nee, om meerdere redenen delen wij als jeugdbestuur de teams niet geheel eigenhandig in, maar in samenspraak met een technische commissie, trainers/leiders. 
Als jeugdbestuur hebben wij evenwel de doorslaggevende stem. Wij leggen hierover verantwoording af aan het hoofdbestuur. Het jeugdbestuur maakt slechts een eerste opzet (op basis van leeftijden en actuele ledenlijst).

Alleen al vanuit het feit dat wij niet ieder individueel lid door-en-door kennen, doen wij een beroep op de het technisch hart trainers/leiders en objectieve waarnemers om ons te voorzien van informatie en advies omtrent een jeugdlid.

Een aantal van ons hebben ook kinderen die spelen bij onze vv SEW. Wij zijn naast jeugdbestuur-lid dus ook ‘ouder’. En dan zijn we in voorkomend geval ook nog ‘trainer/leider’ van een team. Oftewel, we hebben nogal wat petten op en er spelen dus nogal wat belangen:

 • Het belang van ons eigen kind;
 • Het belang van ons team; en,
 • Het belang van de vereniging.

Hiervan zijn wij ons terdege bewust. Wij proberen altijd vanuit het belang van alle leden en in verenigingsbelang te handelen. Daar waar ‘tegenstrijdige’ belangen gaan spelen, bijvoorbeeld als een jeugdbestuur-lid moet gaan besluiten over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team, dan zijn wij uiterst zorgvuldig in onze overwegingen en zullen de andere  een doorslaggevende stem hebben in de besluitvorming. Op deze manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

Blijft een teamindeling het gehele jaarseizoen ongewijzigd?

Ja, in beginsel wel. Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms weleens constateren dat iets niet werkt. Wij zijn ook maar mensen en ook wij kunnen – ondanks alle goede bedoelingen en overwegingen –  een verkeerde inschatting maken van hoe een individu binnen een team past en zich daaronder voelt.

Daarnaast kunnen zich gedurende een seizoen allerlei gebeurtenissen voordoen waarvan wij wel kunnen inschatten dat deze zich voordoen, maar niet wanneer, hoe vaak en wat daarvan de consequenties zijn.

 • Spelers kunnen om uiteenlopende leuke redenen afwezig zijn: een vakantie, een uitje, een feestje etc.
 • Helaas zijn er ook minder leuke redenen zoals ziekte en blessures. Met een goede warming up en goed veldbeheer proberen we blessures zoveel mogelijk te voorkomen, maar helaas doen deze zich door uiteenlopende oorzaken toch voor. En herstel kost tijd.
 • Dan hebben we nog spelers die verstek moeten laten gaan wegens bijvoorbeeld studie, stage of een (bij)baan.
 • En dan zijn er nog spelers die gewoonweg andere interesses krijgen die zij leuker vinden dan voetbal en om die reden stoppen met voetballen.

Eén of twee spelers vallen veelal met wat kunst en vliegwerk wel op te vangen, zeker als we dit op tijd weten. Maar meerdere spelers wordt al snel problematisch. Zeker in een leeftijdscategorie waarin de aantallen al beperkt zijn. Dan kunnen we vaak niet anders dan een wedstrijd verzetten of een beroep doen op andere teams, soms zelfs uit andere leeftijdscategorieën. In het ergste geval heeft een team langdurig zo weinig spelers dat dit structureel niet meer aangevuld kan worden met spelers uit andere teams, omdat dit dan ten koste gaat van die teams. Tot onze grote spijt zijn we dan genoodzaakt om een team zelfs op te heffen en de spelers in te delen bij een ander team.

Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

Ben je het niet eens met jouw indeling c.q. de indeling van jouw kind of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij meer dan graag bereid om je te woord te staan en je aan de hand van de omstandigheden en onze overwegingen uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. We moeten nu eenmaal ergens een streep trekken.

De teamindeling is echter een continuproces; het gaat een heel jaar door. We beginnen al heel vroeg in het lopende seizoen met de teamindeling van het volgende seizoen. Daarnaast evalueren we regelmatig de huidige teamindeling.

In het nieuwe seizoen doen we dat ook en waar dit echt nodig blijkt, zullen we (waar mogelijk) alsnog tot aanpassing overgaan. Natuurlijk nemen wij jouw commentaar buitengewoon serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus en vragen wij je om geduld te betrachten en het eerst eens een tijdje aan te kijken.

Helaas horen wij wel eens ‘Dan gaat mijn kind eraf….’ Dat hebben wij natuurlijk liever niet, want ieder lid is voor ons belangrijk en evenveel waard als een ander lid. Wij kunnen ons voorstellen dat je – ondanks begrip voor onze zorgvuldige afwegingen en uitleg – niet tevreden kunt zijn met de uitkomst. Maar helaas kunnen we niet iedereen tevredenstellen, al zouden we dat graag willen. Het verenigingsbelang gaat nu eenmaal boven het individuele lid. Als je dat niet kunt accepteren, dan vinden wij dat buitengewoon spijtig en nemen wij met pijn in ons hart afscheid van jou c.q. jouw kind.

Indeling klaar, en nu? De indelingen zijn gemaakt, de teams kunnen bij de KNVB worden ingeschreven voor het volgende seizoen. Ook dienen wij aan te geven op welk tijdstip wij onze thuiswedstrijden willen spelen. Hierbij houden we altijd rekening dat er tussen de teams geschoven kan worden met spelers als dat nodig mocht zijn. We trachten om ieder team op waarde in te schatten, en ze op het eigen niveau in te delen. Wij kunnen er echter niets aan doen dat er nog steeds verenigingen zijn die hun teams te laag indelen en daardoor makkelijk kampioen kunnen worden. Hierdoor kunnen uitslagen voorkomen die thuishoren op een volleybalveld. Ook dienen we de trainingstijden te bepalen naar een ieders zin. We zijn afhankelijk van trainers op vrijwillige basis, en proberen ieders wens qua dag en tijd in te vullen.

Tot slot?

Hopelijk hebben wij je met onze uitleg een beeld kunnen schetsen van de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer voor geplaatst staan. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van de vereniging en in het belang van ieder kind.

Het enige dat wij vragen is begrip. Begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes die wij met enige regelmaat moeten maken. Hopelijk begrijp je ook dat wij het absoluut niet prettig vinden om iemand teleur te moeten stellen, zeker geen kinderen! Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze leden tevreden te stellen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.

Het jeugdbestuur.