Vertrouwenspersoon SEW

Als je een probleem hebt met iets of iemand binnen SEW en je wilt het bespreekbaar maken dan is het logisch dat je eerst denkt aan de coach of de trainer. Mocht dat door de complexiteit of gevoeligheid te lastig zijn dan is de volgende stap de betreffende coördinator of een betrokken bestuurslid. Als ook dat geen optie is om eerdere genoemde reden dan hebben wij gelukkig een vertrouwenspersoon waarbij je altijd terecht kunt.

De vertrouwenspersoon bij SEW is Linda Arkesteijn en die is bereikbaar per mail arkesteijnlinda@gmail.com en mobiel 06-53977752. Linda kan je de weg wijzen naar een oplossing voor het probleem en zal je daarbij zoveel als mogelijk ondersteunen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden (link naar pestprotocol)
 • machtsmisbruik en verbale agressie
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

 • Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.
 • De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 • Zij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
 • Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.
 • Zij kan de klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee probleem “eigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen.
 • De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daarom vraagt.
 • De vertrouwenspersoon kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.